Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.
 

 

 

กฎหมายต่อต้านการผูกขาด

- การร้องเรียน
- ประเด็นอุบัติใหม่
- คดียื่น
- งานคดี
- ไกล่เกลี่ย
- ข้อมูลเบื้องต้น
- การตั้งถิ่นฐาน
- ระเบียบการค้า

 

การล้มละลาย

- ล้มละลายพาณิชย์
- ผู้บริโภคล้มละลาย
- ล้มละลายและบรรษัทภิบาล
- ปรับปรุง
- กฏหมายพาณิชย์
- คดีพาณิชย์
- สิทธิเจ้าหนี้
- คดีระงับข้อพิพาท
- การสนับสนุนเงินทุนและธุรกิจ

 

กฎหมายธุรกิจ

- กฏหมายธุรกิจขนาดเล็ก
- บริษัท จดทะเบียน
- ภาษีนิติบุคคล
- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สัญญาเงินกู้
- ข้อตกลงการโอนหุ้น
- ภาษีกรรมการต่างประเทศ
- Company Seal
- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- การจดทะเบียนสิทธิบัตร
-การจดทะเบียนลิขสิทธิ์
- เปลี่ยนผู้ถือหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
- เปลี่ยนชื่อ บริษัท ฯ
- เปลี่ยนวัตถุประสงค์ บริษัท
- บัตรนำเข้าส่งออก

 

สิทธิพลเมือง

- การกีดกันการจ้างงาน
-ค่าตอบแทนแรงงาน
- โยธา / สิทธิมนุษยชน
- โยธา / สิทธิมนุษยชนประเด็นอุบัติใหม่
- โยธา / คดีสิทธิมนุษยชน
- โยธา / ระงับคดีสิทธิมนุษยชน
-โยธา / ร้องเรียนสิทธิมนุษยชน

 

กฎหมายผู้บริโภค

- หลอกลวงผู้บริโภค
- ขโมยข้อมูลประจำตัว
- คดีความ
- ฟ้องหรือไม่ฟ้อง
- เก็บหนี้
- หลอกลวงผู้บริโภคประเด็นอุบัติใหม่
- ผู้บริโภคยื่นคดีฉ้อโกง
- การระงับคดีฉ้อโกงผู้บริโภค

 

สัญญา

- สัญญาแห่งการเขียน
- Spread Far Contract
- สัญญาช่องปาก
- Your Word Is Your Bond
- ระยะเวลาของสัญญา
- ร่างสัญญา
- คดีสัญญา

 

ทางอาญา

-บทความข่าวกฎหมายอาญา
- กฎหมายอาญาประเด็นอุบัติใหม่
- คดียื่นกฎหมายอาญา
-เรื่องกฎหมายอาญา
- สามัญทางอาญา
- อาชญากรรม

 

การระงับข้อพิพาท

- ไกล่เกลี่ยคดี
-กฎหมายปกครอง
- อนุญาโตตุลาการ
- ไกล่เกลี่ยคดี
- ประโยชน์ข้อพิพาทและการดำเนินคดี

 

กฎหมายการศึกษา

- โรงเรียนกฏหมาย
- การศึกษาพิเศษ

 

กฎหมายผู้สูงอายุ

- ดูแลคนชราปัญหาอุบัติใหม่
- การดูแลผู้สูงอายุคดียื่น
- เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

 

สภาพแวดล้อม

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดใหม่
- คดียื่นสิ่งแวดล้อม
- การระงับคดีสิ่งแวดล้อม
-สภาพแวดล้อมในการร้องเรียน

 

กฏหมายครอบครัว

- Child Custody
- Child Support
- การหย่า
- ความรุนแรงในครอบครัว
- การดูแลเด็กขวา
- การสมรสในประเทศไทย
- สัญญาก่อนสมรส

 

การแพทย์

- สิทธิในการดูแลสุขภาพ
- ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าตอบแทนแพทย์
- ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการรักษา

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมือง

- พลเมือง
- ผลักดัน
- กรีนการ์ด
- การขอวีซ่า

 

อุตสาหกรรม

- พระราชบัญญัติจดทะเบียนธุรกิจ
- โรงงานที่ลงทะเบียน
- ภาษีอากรกฏหมาย
- กฎหมายแรงงาน
- กฎหมายก่อสร้างใบอนุญาต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการเงิน

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

- สงวนลิขสิทธิ์
- การละเมิดลิขสิทธิ์
- คดีระงับข้อพิพาท
- Export Licensing
- แฟรนไชส์, การจัดจำหน่าย
- และกฎหมายค้าปลีก
- ใบอนุญาต
- สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า
- และ คดีลิขสิทธิ์
- กฏหมายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
- สิทธิบัตร
- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- การจดทะเบียนสิทธิบัตร
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การประดิษฐ์
- เครื่องหมายการค้า

 

ประกันภัย

- การให้คำปรึกษาและการประกันภัย
- การประกันภัยสิ่งแวดล้อม
- การประกันภัยการให้คำปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายและการกู้คืน
- ประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย
- กฎหมายประกันภัยแนะนํา
-ประกันภัยประเด็นอุบัติใหม่
- คดียื่นประกัน
- การระงับคดีประกันภัย
- ร้องเรียนประกันภัย
-ธุรกรรมการรับประกันภัยต่อ
- และระงับข้อพิพาท

 

แรงงานและการจ้างงาน

- เลือกปฏิบัติ
- ค่าจ้างและกฏหมายชั่วโมง
- การยุติละเมิด
- ค่าตอบแทนคนงาน

 

บังคับคดี

 

การทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย

 

กฎหมายทหาร

- ระบบยุติธรรมทางอาญาทหาร

 

บาดเจ็บส่วนบุคคล

- อุบัติเหตุรถยนต์ 
- กฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล
- บาดเจ็บส่วนบุคคลประเด็นอุบัติใหม่
- คดียื่นบาดเจ็บส่วนบุคคล
- การตั้งถิ่นฐานบาดเจ็บส่วนบุคคล
- การร้องเรียนบาดเจ็บส่วนบุคคล

 

ความรับผิดผลิตภัณฑ์

 

อสังหาริมทรัพย์

- อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
- Homeowners Law
- กฎหมายเจ้าของบ้านและผู้เช่า
- อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
- วางแผนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์e
- สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
- คดีอสังหาริมทรัพย์
- สัญญาก่อสร้างและโครงการ
- แรงงานก่อสร้าง
- Construction Litigation

 

หลักทรัพย์

- หลักทรัพย์ประเด็นอุบัติใหม่
- คดีหลักทรัพย์ยื่น
- การระงับคดีหลักทรัพย์
- หลักทรัพย์ร้องเรียน

 

เก็บภาษี

- รายการทางธุรกิจ
- บริการองค์กรและธุรกิจ
- รายได้ภาษีอากร
- ภาษีระหว่างประเทศ
- New Markets เครดิตภาษี
- ภาษีทรัพย์สิน
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
- ภาษีอากรของรัฐและท้องถิ่น
- การเงินได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสถานศึกษา
- และมหาวิทยาลัย
- คดีภาษี
- การปรับโครงสร้างภาษี

 

พาหนะ

- อุบัติเหตุ
- อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
- เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก
- เกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน

 

WILLS AND PROBATE

 

 

Ways to talk with usVisit Our Blog
Follow Us On Facebook
Office Info

Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.