Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.
 

 

 

 

นาย โชคชัย อ่างแก้ว(Head of Senior Legal Team)

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523 เนติบัณฑิตไทย สมัยทื่ 34 ปี 2525 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน ดูแลควบคุม คดีแพ่ง คดีอาญา มีความเชี่ยวชาญในคดีอาญา คดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญ
  ทีมกฎหมายอาวุโส

นายสิทธิกร แหยมพันระนัย
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534 ,ประกาศนียบัตร บริหารการยุติธรรมระดับกลาง (ยธก 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสภาทนายความฯ , ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง ความเชี่ยวชาญใน คดีแพ่ง คดีอาญา

นายทวีศักดิ์ บุญธรรม

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539 ,ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2554 ,ประกาศนียบัตร บริหารการยุติธรรมระดับกลาง (From),ความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง ,คดีอาญา ,ฟ้องคดีลูกหนี้ของธนาคาร และคดีเกี่ยวกับหุ้นส่วน / บริษัท

นายชัยยุทธ รัตนปันดี

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2540, เนติบัณฑิตยไทย สมัยที่ 57 ปี 2547, ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2556, ประกาศนียบัตร บริหารการยุติธรรมระดับกลาง (ยทก5) ,ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายปกครอง (ก.ศ.ป 4) จากศาลปกครอง ,มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีปกครอง

นางสาวธนพร วงกลม

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2540 ร่วมงานกับ บริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล ตั้งแต่ ปี 2542 มีความเชี่ยวชาญการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และฟ้องคดีให้แก่ธนาคาร

นายศราวุฒิ แจ่มใส

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2543 มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง คดีอาญา และการฟ้องคดีให้ธนาคาร

นายสิทธิชัย ล้วนเลิศ

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544 มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง คดีอาญา การฟ้องคดีให้ธนาคารและการบังคับคดีให้แก่ธนาคาร

นายสิทธิพล แดงบุตร

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปี 2549 มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง และฟ้องคดีให้ธนาคาร

นายเพิ่มศักดิ์ วรพรรดิศาล

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ปี 2549 มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง คดีอาญา การให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ

 

นายสุเมธ ภู่การุณ

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545 ปริญญาโท นิติศาสตร์จาก ควีนส์แลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เทคโนโลยี่ ปี 2548 มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ และคดีที่เกี่ยวกับปกครอง

นางสาวรัตติยากร ชัยศรี

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2556 เนติบัณฑิตไทย ปี 2556 มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่ง คดีแรงงาน

 

Ways to talk with usVisit Our Blog
Follow Us On Facebook
Office Info

Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.