Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.
 

 

 

 

บริษัท สำนักงานกฎหมายธนา เบญจาทิกุล จำกัด


เป็นองค์กรธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยนักกฎหมายที่ยึดมั่นอุดมการณ์แห่งวิชาชีพกฎหมาย มุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า นักธุรกิจชั้นนำในประเทศและสังคม ด้วยความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม แห่งวิชาชีพกฎหมาย เน้นการเลือกสรรทรัพยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการ ด้านกฎหมาย และธุรกิจต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดทั้งต่อลูกค้าและสังคมประเทศชาติ

ขอบเขตการให้บริการ

งานด้านอรรถคดี

- งานให้คำปรึกษาและแนะนำข้อกฎหมาย ได้แก่ การรับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และรับเป็นทนายความเพื่อการเจรจาตกลง แก้ไขข้อพิพาทใด ๆ และวางรูปอรรถคดีทั้งปวง

- งานด้านดำเนินคดี ได้แก่ การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีร้องสอด คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง เป็นต้น ขอบเขตงานเริ่มตั้งแต่การเตรียมคดี ออกหนังสือทวงถามก่อนฟ้องคดี การทำแผนการวางรูปคดี เตรียมเอกสาร และพยานบุคคล ร่างฟ้อง ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้น การยื่นคำให้การแก้ไขฟ้องแย้ง (หากมี) ด้วย และการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นจนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา เป็นต้น

- งานด้านบังคับคดี ได้แก่ การดำเนินการชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง คดียื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ หรือการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้จนกว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้รวมตลอดถึงการดำเนินคดีในชั้นบังคับคดี อันได้แก่ การยึดทรัพย์การอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาด การขอเฉลี่ยหนี้ การขอกันส่วน การร้องขัดทรัพย์ และการขอรับชำระหนี้ บุริมสิทธิ์ ตลอดจนการแก้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการร้องขัดทรัพย์ และการขอกันส่วนเช่นว่านั้นด้วย

- การยื่นคำให้การแก้ต่างคดี เป็นการต่อสู้คดีโดยยื่นคำให้การและการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล กรณีที่ธนาคารถูกฟ้องร้องเป็นจำเลย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีอื่นๆ เป็นต้น

- การอุทธรณ์หรือฎีกา และการยื่นคำให้การแก้อุทธรณ์หรือฎีกา เป็นการให้บริการด้านอรรถคดี อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินคดี และหรือบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในกรณีที่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกา หรือต้องยื่นคำให้การ เพื่อคัดค้านการอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นต้น

งานด้านการร่างสัญญาและแปลเอกสารต่างประเทศ

การให้บริการเป็นตัวแทนแปลเอกสารต่างประเทศสำหรับเข้าร่วมประชุมและการร่างสัญญาธุรกิจการค้า การเงิน สัญญาร่วมลงทุน สัญญา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างกิจการ สินเชื่อโครงการ (SYNDICATE LOAN) และเอกเทศสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อขายทรัพย์สินหรือโอนกิจการ เป็นต้น

งานทำแผนฟื้นฟูกิจการหรือแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ได้แก่ การดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ และหรือการทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ฯ โดยการเข้าเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน หรือที่ปรึกษาของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน แล้วแต่กรณี

การให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สิน

ได้แก่ กระบวนการจัดทำแผนในการเร่งรัดหนี้ การเจรจาต่อรองเรียกเก็บหนี้ การประนอมหนี้และการทำแผนการเรียกเก็บหนี้ การจัดชั้นกลุ่มลูกหนี้ซึ่งอยู่ในวิสัยที่มีความสามารถชำระหนี้ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการดำเนินคดี

การสืบหาตัวบุคคลและสืบทรัพย์สิน

ได้แก่ การสืบหาตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาหรือสืบหาบุคคลสาบสูญ หรือสืบหาตัวบุคคล ทายาท กองมรดก หรือสืบทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งการเร่งรัดติดตามหนี้ หรือการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นต้น

การให้คำบริการทางด้านวิชาการ

ได้แก่ การให้คำปรึกษาการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ การให้ความรู้ภาคปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดติดตามหนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นิติกรรมสัญญา กฎหมายล้มละลาย เป็นต้น ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย

Ways to talk with usVisit Our Blog
Follow Us On Facebook
Office Info

Thana Benjathikul Law Office Co.,Ltd.